Dịch Báo cáo tài chính

Dịch  báo cáo tài chính là điều tất yếu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, thông tin tài chính rất đa dạng vì vậy mà dịch báo cáo tài chính luôn là thách thức của mọi biên – phiên dịch.

DỊCH THUẬT CHÂU Á nhận dịch rất nhiều văn bản tài chính, kinh tế khác ngoài báo cáo tài chính, gồm: báo cáo phân tích thị trường tài chính, trang web tin tức tài chính, … Riêng với báo cáo tài chính, chúng tôi có kinh nghiệm dịch cả báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo tài chính chưa kiểm toán.

Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều có nhu cầu cập nhật kịp thời báo cáo tài chính ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Khi dịch thuật báo cáo tài chính, DỊCH THUẬT CHÂU Á luôn đòi hỏi các biên – phiên dịch những kỹ năng dịch thuật riêng. Bên cạnh yêu cầu dịch chính xác loại tài liệu này, biên – phiên dịch còn phải hiểu được những chuẩn mực quốc tế cho báo cáo tài chính để lựa chọn từ ngữ cũng như cấu trúc văn bản phù hợp.

Quy trình dịch báo cáo tài chính tại DỊCH THUẬT CHÂU Á luôn tuân thủ theo bốn bước, đánh giá – phân tích tài liệu dịch thuật – hiệu đính – nghiệm thu sản phẩm.

Tại DỊCH THUẬT CHÂU Á, bạn sẽ luôn được tư vấn để có thể giảm thiểu thời gian cũng như chi phí trong quá trình thực hiện dự án dịch báo cáo tài chính.